Disclaimer

De informatie op www.dierentuinweide.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Dier & Tuin Weide welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17202155.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website ver- zendt.
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
Dier & Tuin Weide behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beper- ken.
Hoewel Dier & Tuin Weide zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals ver- meld op de website te verzekeren, aanvaardt Dier & Tuin Weide geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt "in staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Dier & Tuin Weide geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Dier & Tuin Weide redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.
Dier & Tuin Weide  garandeert niet dat deze website fout- loos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid


In geen enkel geval zijn Morgenster Management , haar medewerkers aan- sprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvol- komenheden aan apparatuur en andere soft- ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Morgenster Management of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6.  verlies van gegevens;
  7. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Morgenster Management op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van derge- lijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Dier & Tuin Weide , of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein- namen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrek- king tot alle op of via deze website aangebo- den informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo's en foto's. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Morgenster Management of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.
 

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Dier & Tuin Weide . Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Dier & Tuin Weide worden aanbevolen. Het gebruik van derge- lijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Dier & Tuin Weide aanvaardt geen enkele verantwoorde- lijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaar- heid van dergelijke websites.


Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Dier & Tuin Weide stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Dier & Tuin Weide raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Dier & Tuin Weide te sturen.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Dier & Tuin Weide te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.
Dier & Tuin Weide  behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëin- digen, zonder voorafgaande waarschuwing. Dier & Tuin Weide is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Diversen

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ver- band houdende met deze website of dis- claimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Dier & Tuin Weide's privacy state- ment.


© Dier & Tuin Weide